Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu | RODO

Regulamin sklepu | RODOKlient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

FETICO Karol Grabiec
ul. Gen. Karpińskiego 8/5
81-173 Gdynia

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


Postanowienia ogólne
 
 
1. Sklep internetowy ziajasklep.pl zwany dalej „Sklepem”, dostępny po adresem   www.ziajasklep.pl, prowadzony jest przez firmę:

FETICO Karol Grabiec
ul. Gen. Karpińskiego 8/5
81-173 Gdynia

dalej zwaną „Sprzedającym”


2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają  podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy i pakowania, który określony jest w cenniku dostaw, dostępnym  na stronie Sprzedającego .

4. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;


Składanie i realizacja zamówienia

 
1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów na jeden z poniższych sposobów:
a. za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu przez 24h na dobę,
b. za pośrednictwem platformy handlowej allegro.pl,
c. za pośrednictwem platformy handlowej ebay.pl,
d. na adres e-mail: bok@ziajasklep.pl,
e. telefonicznie pod numerem 516804447.

2. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych wymaganych do poprawnej realizacji zamówienia a w szczególności:
- danych dotyczących przedmiotu zamówienia (nazwę produktu, rozmiar, kolor, zamawiana ilość),                                              
-  danych kontaktowych oraz adresowych niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji miejsca wysyłki zamówienia,
-  kanału dostawy zamówienia i formy płatności.

3. Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Sklep produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego,
- w przypadku zamówień z zadeklarowaną płatnością za pobraniem w momencie złożenie zamówienia.

4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy:
a. stwierdzone zostanie naruszenie niniejszego regulamin przez Klienta,
b. podane przez Klienta dane są niepełne lub niepoprawne,
c. wystąpił błąd systemu informatycznego,
d. zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa.

Klient może wycofać lub wprowadzać zmiany w zamówieniu na adres e-mail bok@ziajasklep.pl lub telefonicznie na numer 516804447 do momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki zamówionych towarów.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (rachunek) jest wysyłany niezwłocznie na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Dopuszcza się wysyłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.


Reklamacje i zwroty


1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu towaru w przypadku niezgodności towaru z umową.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego:

FETICO Karol Grabiec
ul. Gen. Karpińskiego 8/5
81-173 Gdynia

W przypadku niezgodności towaru z umową Klientowi przysługują  następujące uprawnienia:
- żądanie naprawy towaru
- żądanie wymiany towaru na nowy
- żądanie obniżenia ceny
- odstąpienie od umowy (tylko jeśli wada jest istotna).

3. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 
4. Prawo do odstąpienia od umowy,  o którym mowa powyżej  nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
-  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które Mogą wystąpić przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu  od umowy Klient jest zobowiązany wysłać pocztą na adres Sprzedającego:

FETICO Karol Grabiec
ul. Gen. Karpińskiego 8/5
81-173 Gdynia

lub pocztą elektroniczną na adres bok@ziajasklep.pl przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inną formę zwrotu płatności.
 
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może wstrzymać się  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru od Klienta. Klient obowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru do Sprzedającego w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
 
 
Polityka prywatności / RODO


1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym (w momencie akceptacji niniejszego regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów ZIAJASKLEP oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2. Klienci sklepu ZIAJASKLEP oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.fetico.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu FETICO, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.ziajasklep.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest FETICO Karol Grabiec z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Gen. Karpińskiego 8/5, 81-173 Gdynia. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system :
a) Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

5. Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy Ziajasklep, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych. W przypadku gdy Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie checkboxa) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sklepu i akceptację jego warunków oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji konta w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, formatki „Zamówienie - szybki zakup, rejestracja lub logowanie”. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ani realizacji zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu, formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych i poprzez kliknięcie "Przejdź do potwierdzenia zamówienia" oraz kolejnym kroku "Zamawiam i płacę" – system obsługujący Sklep Internetowy zarejestruje dane osobowe niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) w formatce „Zamówienie - szybki zakup, rejestracja lub logowanie”, jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tego kwadratu nie uniemożliwia realizacji zamówienia.

6. Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta tj. podania danych osobowych Klienta, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym Ziajasklep, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z brakiem konieczności uzupełnienia danych Klienta przy każdej próbie złożenia zamówienia (system automatycznie pobierze Klienta zapisane w Koncie Klienta) jednak wiąże się z podaniem danych Klienta, które zostaną zapisane w systemie informatycznym ZIAJASKLEP. Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (poprzez kliknięcie checkboxa) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem sklepu i akceptacji jego warunków oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji konta w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, formatki „Zamówienie - szybki zakup, rejestracja lub logowanie”. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia zarejestrowania Konta Klienta.


Postanowienia końcowe


1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce ”Regulamin sklepu”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego , jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 
 

Załącznik nr 1

alt

Przejdź do strony głównej
© 2019 Ziajasklep | ul. Gen. Karpińskiego 8/5, 81-173 Gdynia, woj. pomorskie | NIP: 5861978661 | tel: 516 804 447 | e-mail: bok@ziajasklep.pl